General Terms

De toegang tot - en het gebruik van de website THE SOAPPHARMACY en de via de website beschikbare producten en diensten zijn onderworpen aan de onderstaand General Terms. Wij kunnen de General Terms van tijd tot tijd actualiseren en aanpassen. Het blijven gebruiken van de website na een dergelijke verandering geeft aan dat u instemt met de gewijzigde voorwaarden. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien u niet akkoord gaat met een wijziging, dient u het gebruik van de website onmiddellijk te staken.

Identiteit van de ondernemer:
THE SOAPPHARMACY BV. Handelend onder de naam: THE SOAPPHARMACY

Telefoonnummer: 035 5880015
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: info@thesoappharmacy.nl
KvK-nummer: 59022302
Btw-identificatienummer: NL853283837B01
Bankrekeningnr: NL 84 INGB 000 615 3546
Bic: INGBNL2A

Bevoegdheid tot aankoop
Om via deze site aankopen te doen, wordt u gevraagd u te registreren en ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Klanten dienen hun echte naam, telefoonnummer, emailadres en andere vereiste gegevens op te geven. Daarnaast wordt u bij een bestelling gevraagd om betalingsinformatie te verstrekken, en garandeert u dat de betaalgegevens die u verstrekt bij uw bestelling zowel geldig als correct zijn. U bevestigt dat u degene bent waarnaar wordt verwezen in de verstrekte factureringsgegevens.

De site is uitsluitend beschikbaar voor particulieren en anderen die voldoen aan de General Terms. Alleen klanten in het bezit van een door een bank uitgegeven, geldige en voor THE SOAPPHARMACY aanvaardbare creditcard of bankrekening kunnen bestellingen plaatsen. Aanvragen moeten goedgekeurd worden door THE SOAPPHARMACY en THE SOAPPHARMACY is gemachtigd om het totaalbedrag van een bestelling te innen op de creditcard- of bankrekening van de klant. THE SOAPPHARMACY behoudt zich het recht voor om grotere aantallen van een artikel verzonden aan een klant of postadres te beperken.

Door een bod tot aankoop van artikelen machtigt u ons uitdrukkelijk tot het periodiek uitvoeren van kredietcontroles en, waar THE SOAPPHARMACY dat noodzakelijk acht, tot het verzenden of opvragen van informatie (met inbegrip van geactualiseerde informatie) over uzelf aan of van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw creditcardnummer of kredietinformatie (met inbegrip van kredietinformatie over uw echtgenoot/echtgenote als u verblijft in een rechtsgebied waar de huwelijkse gemeenschap van goederen geldt), om uw identiteit te verifiëren, de geldigheid van uw creditcard te evalueren, een eerste creditcardautorisatie te verkrijgen en individuele aankooptransacties goed te keuren.

Daarnaast stemt u ermee in dat wij door uw verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor antifraudecontroles. Door u verstrekte persoonsgegevens kunnen bekendgemaakt worden aan kredietinformatiebureaus of bureaus voor fraudebestrijding, die dergelijke gegevens kunnen bewaren. Wij verwijzen u naar onze privacy statement voor verdere informatie.
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties v. die
Bestellingen
THE SOAPPHARMACY biedt producten te koop aan die in voorraad zijn en beschikbaar voor verzending uit onze voorraad. Het kan voorkomen dat wij in afwachting zijn van levering. Indien u artikelen, die niet op voorraad zijn, wilt bestellen, kunt u ons een email sturen naar info@thesoappharmacy.nl In voorraad verkregen artikelen kunnen van te voren worden toegewezen om vooruitbetaalde bestellingen te voldoen, en klanten die vooruitbetalingen doen ontvangen artikelen vóór de klanten op de lijst van pre-orders.

Het kan voorkomen dat wij geselecteerde vooruitbetaalde artikelen niet kunnen leveren vanwege productieproblemen of problemen met kwaliteitscontroles wanneer een bestelling bij ons wordt geleverd. In dergelijke gevallen stellen wij u daarvan per email op de hoogte en storten de vooruitbetaling binnen tien dagen na de mededeling dat de artikelen niet beschikbaar blijken terug op uw creditcard- of bankrekening.
Let op: in het winkelmandje geplaatste artikelen zijn niet gereserveerd en kunnen door andere klanten worden gekocht.

Prijzen
Alle bestellingen zijn onderworpen aan goedkeuring en beschikbaarheid. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW tegen de huidige tarieven en zijn correct op het moment van het invoeren van de gegevens. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving, totdat beide partijen overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de overeenkomst.

Klanten die aankopen doen vanuit een land buiten de Europese Unie zijn invoerrechten of belastingen verschuldigd. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw plaatselijke douanekantoor om de uiteindelijke prijs van het door u gewenste artikel te bepalen, voordat u een aankoop voltooid.

Als u eenmaal een keuze hebt gemaakt en een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u een bevestiging via email. Deze email vormt geen blijk van goedkeuring van de bestelling, maar is slechts een bevestiging van ontvangst.

Wij behouden ons het recht voor om de bestelling niet goed te keuren, bijvoorbeeld indien wij geen toestemming tot betaling verkrijgen; indien verzendbeperkingen gelden voor een bepaald artikel; indien het artikel niet op voorraad is of niet voldoet aan onze kwaliteitsnormen en wordt teruggetrokken; of indien u niet voldoet aan de aankoopvoorwaarden zoals uiteengezet in de General Terms.

Wij kunnen tevens op ieder moment en ongeacht welke reden naar eigen goeddunken weigeren om een transactie te verwerken en daarmee goed te keuren. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derde partijen voor het terugtrekken van artikelen van www.THESOAPPHARMACY.nl , ongeacht of dat artikel is verkocht; voor het verwijderen of redigeren van content op www.THESOAPPHARMACY.nl; voor het weigeren om een transactie te verwerken, of voor het ontbinden of opschorten van transacties na aanvang van de verwerking.

Betaalmogelijkheden
Betalingen kunnen worden voldaan met Visa, MasterCard, American Express, Maestro, iDeal en Paypal.

U bevestigt dat de creditcard/bankpas die u gebruikt uw eigendom is of dat u specifiek door de eigenaar van de creditcard/bankpas bent gemachtigd die te gebruiken. Alle creditcard/bankpashouders zijn onderworpen aan geldigheidscontroles en goedkeuring van de uitgevende instantie. Indien de uitgevende instelling van jouw betaalkaart haar goedkeuring van de betaling aan THESOAPPHARMACY weigert, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of niet-levering.

Wij nemen alle redelijke voorzorgen om www.THESOAPPHARMACY.nl te beveiligen. Alle banktransacties op www.THESOAPPHARMACY worden verwerkt via Mollie, een beveiligde online betaalmodule die de kaartgegevens versleutelt in een beveiligde hosting-omgeving.

Giftcards
THESOAPPHARMACY E-mail giftcards worden verkocht onder de onderstaande General Terms:

 1. Giftcards zijn geldig gedurende 12 maanden vanaf de aankoopdatum.
 2. Giftcards kunnen worden ingewisseld tegen alle producten op de THESOAPPHARMACY website.
 3. Giftcards zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden geretourneerd of ingewisseld voor contanten.
 4. Indien het totaalbedrag van de bestelling lager is dan de waarde van de giftcard, blijft het resterende saldo openstaan.
 5. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de giftcard, dient het resterende saldo per creditcard/bankpas te worden voldaan.
 6. Indien u met een giftcard gekochte producten retourneert, wordt het resterende saldo gecrediteerd als een nieuwe cadeaubon.
 7. E-mail giftcards worden per email verzonden aan de ontvanger zodra de volledige bestelling is verwerkt en betaling is ontvangen.
 8. THESOAPPHARMACY is niet aansprakelijk voor de levering van een E-mail Giftcard aan een onjuist of niet-bestaand emailadres. Dat is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper.
 9. THESOAPPHARMACY is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal, vernietiging of onbevoegd gebruik van een giftcard.
 10. Op alle met een THESOAPPHARMACY giftcard gekochte producten geldt 21% BTW.
 11. Per order kunt u 1 giftcard inleveren.
 12. Giftcards kunnen niet gecombineerd worden met andere acties, waaronder kortingen.

Verpakkingen
Wees voorzichtig met alle verpakkingen. THESOAPPHARMACY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen veroorzaakt door verpakkingen.

Verzekeringen
Wij dragen zorg voor elke aankoop totdat het bij u is aangekomen. Bij de aflevering van goederen vereisen wij een handtekening, waarmee de verantwoordelijkheid voor de aangekochte goederen op u wordt overgedragen. Als u voor aflevering een andere ontvanger hebt opgegeven dan uzelf (bijvoorbeeld als cadeau) stemt u ermee in dat het bewijs van een handtekening van de betrokkene (of op dat afleveradres) geldt als bewijs van aflevering en nakoming door THESOAPPHARMACY en van overdracht van verantwoordelijkheid zoals hierboven vermeld.

Wij stellen ons ten doel om alle bestellingen binnen 48 uur te leveren. Deze levertijd geldt voor leveringen naar adressen in Nederland en Belgie. Geschatte levertijden dienen te worden beschouwd als richtlijnen en vangen aan vanaf de datum van verzending. THESOAPPHARMACY is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door verwerkingsprocedures bij douanekantoren ter bestemming. Leveringen naar adressen buiten Nederland en Belgie zullen een langere levertijd hebben.

Content
Content wordt gedefinieerd als alle tekst, foto's, video's, audio of grafische materialen die THESOAPPHARMACY, u of andere gebruikers kunnen uploaden of overdragen op deze website. Elk risico met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of bruikbaarheid van content op deze website is voor uw eigen rekening. THESOAPPHARMACY behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment en om elke willekeurige reden content te verwijderen van deze website. Verwijdering kan onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing plaatsvinden. U komt overeen dat THESOAPPHARMACY tegenover u of derden niet aansprakelijk is voor de gevolgen van een dergelijke verwijdering.

Eigendom, software en content
U mag de website THESOAPPHARMACY of (gedeelten van) de content daarvan niet gebruiken voor commerciële doeleinden, noch voor reclameactiviteiten op uw eigen website of in andere communicatiemiddelen, zoals een magazine, brochure of commerciele flyer. Deze website is uitsluitend bestemd voor uw eigen gebruik. Het is u niet toegestaan om de content, de software, de producten of diensten omvat in deze website te wijzigen, kopiëren, distribueren, overdragen, vertonen, opvoeren, reproduceren, publiceren of in licentie te geven, commercieel te exploiteren, te gebruiken voor het creëren van afgeleide werken, te verplaatsen of te verkopen.

Onbevoegd kopiëren of distribueren
U komt overeen dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten in de content, software en alle HTML en andere codering in deze website eigendom zijn en blijven van THESOAPPHARMACY en haar licentiegevers, en beschermd zijn door auteursrecht en andere wetten en internationale verdragsbepalingen. U mag dit materiaal uitsluitend gebruiken als dit uitdrukkelijk is toegestaan door THE SOAPPHARMACY of haar licentiegevers. Het reproduceren van de hierboven vermelde materialen is wettelijk verboden en kan leiden tot burger- en strafrechtelijke vervolging.

Afwijzing van aansprakelijkheid
Indien THE SOAPPHARMACY de General Terms niet naleeft, zijn wij slechts aansprakelijk voor verliezen, zijnde directe verliezen en redelijkerwijs voorzienbare gevolgen van een dergelijke niet-naleving. Verliezen worden bijvoorbeeld als voorzienbaar beschouwd wanneer u en THE SOAPPHARMACY er ten tijde van het plaatsen van uw bestelling en ten tijde van het verzenden van uw bestelling op bedacht zouden kunnen zijn. Wij zijn alleen aansprakelijk voor verliezen tot 100% van de totale waarde van de gekochte goederen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen, die niet zijn veroorzaakt door onze niet-nakoming of nalatigheid, indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het primaire verlies of de schade en die niet redelijkerwijs door u of ons voorzienbaar zijn (bijvoorbeeld winstderving of gelegenheidsverlies).

Wij zijn tevens niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van onze verplichtingen krachtens de General Terms waar een dergelijke niet-nakoming het gevolg is van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen.

Vrijwaring
U komt overeen om THE SOAPPHARMACY te behoeden voor - en te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheid, schadevergoedingen en/of kosten van derde partijen of uw niet-nakoming van de General Terms.

Gebruikersrelatie
U bevestigt dat er tussen u en THE SOAPPHARMACY geen joint venture, partnership, dienstverband of agentschaprelatie bestaat als gevolg van uw gebruik van deze website. U komt overeen dat u zich niet zult voordoen als een vertegenwoordiger van THE SOAPPHARMACY, en dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige vertegenwoordiging, handeling of omissie uwerzijds.

Volledige Overeenkomst
De bovenstaande General Terms vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande en lopende overeenkomsten tussen u en THE SOAPPHARMACY.
U komt overeen dat u geen rechtsmiddel zult inzetten ten aanzien van een verkeerde voorstelling van zaken, die geen bepaling vormt van THE SOAPPHARMACY behoudens dat uw instemming met deze bepaling niet geldt ten aanzien van enige vorm van bedrieglijk handelen, ongeacht of dat een bepaling van THE SOAPPHARAMCY is.

Afstandverklaring
Indien u deze General Terms schendt en wij daarop geen vordering ondernemen, blijven wij gerechtigd tot het gebruik van onze rechten en rechtsmiddelen in andere situaties waarin u deze voorwaarden schendt.

Toepasselijke recht
THE SOAPPHARMACY is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd overeenkomstig de Nederlands wetgeving, en u onderwerpt u onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictiebevoegdheid van Nederland.

Alle rechten voorbehouden. Het gepubliceerde materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door THE SOAPPHARMACY of haar licentiegevers.

Website
Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken van derden vermeld of getoond op deze website zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. THE SOAPPHARMACY behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, met name overeenkomstig eventuele wetswijzigingen. Wij verzoeken U om deze voorwaarden van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien U onze site blijft gebruiken, vormt dat gebruik uw aanvaarding van bedoelde wijzigingen.

Vragen over de General Terms kunt u THE SOAPPHARMACY per email stellen via info@thesoappharmacy.nl